English
Tiếng Việt
Hotline: 028 22 444 980 - 028 22 432 124
 
 

Năng lực sửa chữa của công ty

Cập nhật: 11/05/2016
Lượt xem: 2426
BẢNG DỰ ÁN CẢI TẠO
ST T Năm MÃ SX ĐƠN VỊ NỘI DUNG
 
1
 
2009
 
SFPSZ8-120000/220
 
Hồ Nam Vĩnh Châu
Hai máy Khúc Hà chuyển từ làm mát dầu cưỡng bức sang làm mát bằng quạt
 
2
 
2012
 
SFPSZ8-120000/220
 
Nam Ninh-Quảng Tây
MBA Lâm Thôn chuyển từ làm mát dầu cưỡng bức sang làm mát bằng quạt
 
3
 
2013
 
SSZ11-180000/220
Truyền tải điện Giang Tây MBA Phúc Kiến cải  tạo lại CT và thùng dầu phụ
 
4
 
2013
 
SFSZ7-31500/110
Cục cung cấp điện Bắc Hải-Lưới điện Quảng Tây Nâng cấp khả năng ngắn mạch MBA Hợp Phố
 
5
 
2013
SFP10-400000/220 SFF10-CY-40000/20  
Nội Mông Cổ
Nâng cấp dung lượng quạt làm mát và xử lý loại bỏ khí H2
 
 
6
 
 
2013
 
 
SFPSZ9-120000/220
 
Công ty cấp điện Cát An Giang Tây
 
MBA Cát An chuyển từ làm mát dầu cưỡng bức sang làm mát bằng quạt
 
7
 
2013
 
DSP-223000/500
 
Cty cổ phần Cát Châu Ba Trung Quốc
Cải tạo 12 hạng mục về van thoát dầu và ống thoát dầu tổ máy số 1 2 3 4 thủy điện Quan Địa
 
8
 
2013
 
SFSZ8-31500/110
Cục cấp điện Châu -
Lưới điện Quảng Tây
Nâng cấp khả năng ngắn mạch MBA chủ 110kV Lưu Wu
 
9
 
2013
 
SFSZ9-31500/110
Cục cấp điện Tung Tả-
Lưới điện Quảng Tây
Nâng cấp khả năng ngắn mạch MBA chủ 110kV Long Châu
 
10
 
2013
 
SFSZ8-31500/110
Cục cấp điện Bắc Hải-
Lưới điện Quảng Tây
Nâng cấp khả năng ngắn mạch MBA chủ 110kV Cao Đức
 
11
 
2013
 
SFP10-H- 100000/220
 
Thủy điện Tàng Mộc Hoa Năng
 
Cải tạo MBA
12 2014   Cty TNHH nhiệt điện Hằng Vận Quảng Châu Nâng công suất MBA nhiệt điện Hằng Vận
 
13
 
2014
SFP10-400000/220 SFF10-CY-40000/20 Cty TNHH nhiệt điện Nội Mông Cổ Nâng cấp dung lượng quạt làm mát và xử lý loại bỏ khí H2 MBA số 6
 
 
 
14
 
2014
  Cục cấp điện Liễu Châu Quáng Tây Cải tạo nâng cấp khả năng ngắn mạch MBA số 1 Tiễn Bàn
 
15
 
2014
  Cục cấp điện Liễu Châu Quáng Tây Cải tạo nâng cấp khả năng ngắn mạch MBA số 2 Tiễn Bàn
 
16
 
2014
  Cục cấp điện Liễu Châu Quáng Tây Cải tạo nâng cấp khả năng ngắn mạch MBA số 2 Lộc Sơn
 
17
 
2014
 
SFPSZ7-120000/220
Cty cấp điện Bình Đỉnh Sơn- Lưới điện Hà Nam MBA 220kV Bảo
Phong chuyển từ làm mát dầu cưỡng bức sang làm mát bằng quạt
 
 
BẢNG BIỂU DỰ ÁN SỬA TẠI  CHỖ
stt NĂM MÃ SX ĐƠN VỊ NỘI DUNG
 
1
 
2012
  Nhà máy phát điện Đông Giang -Cty điện lực tỉnh Hồ Nam  
Xử lý rò rỉ dầu MBA số 2
 
2
 
2012
  Nhà máy phát điện Thạch Khê -Cty điện lực tỉnh Hồ Nam  
xử lý dây dẫn sứ MBA số 4
3 2012 SFSZ10-63000/110 Cty TNHH cấp điện Thiên Tinh Hưng Sơn Sửa chữa lớn, xử lý sinh khí MBA Bình Ba Khẩu
4 2012 SFPS10-180000/220 Cục cấp điện Đồng Nhân Sửa chữa lớn MBA Đại Long
 
5
 
2012
  Cty TNHH thủy điện Hồng Nguyên huyện Long Khê tỉnh Phúc Kiến  
Xử lý rò rỉ dầu OLTC
6 2012 SFP10-780000/220 Cty TNHH phát điện Tứ Kỳ Cửu Giang Bán và sửa chữa thay thế linh kiện
 
7
 
2012
 
SSP10-180000/220
Cty TNHH thủy điện Hồng Nguyên huyện Long Khê tỉnh Phúc Kiến  
Thay thế sứ cao thế
 
8
 
2012
 
GS7-5000/10
Sở quản lý đầu mối điện Đại Nguyên-tỉnh Hồ Nam Sửa chữa lớn MBA GS7- 5000/10
 
9
 
2012
 
SSP10-290000/500
Cty TNHH Công trình điện lực Ngũ lăng Hồ Nam Sửa chữa MBA chủ số 1 Quý Châu Tam Bản Khê
 
10
 
2012
 
SFZ9-10000/35
Nhà máy phát điện huyện Liên Thành Phúc Kiến Thay thế OLTC, cải tạo thùng dầu phụ
 
11
 
2012
  Viện nghiên cứu đô lường Hoa Đông tập đoàn cố vấn thủy điện Trung Quốc  
Kiểm tra sửa chữa MBA NIGERIA KAINJI
12 2012 SFP10-370000/220 Cty TNHH nhiệt điện Hằng Vận Quảng Châu Cải tạo sửa chữa lớn MBA nhiệt điện Hằng Vận
13 2013 SCZ-4000/40 Cty TNHH điện lực Kim Hải Bắc Hải Sửa OLTC MBA Xuyên Liên
14 2013   Cty TNHH Hoa Nhuận
điện lực Hồ Bắc
Sửa OLTC
 
15
 
2013
 
SF10-25000/110
Cty TNHH thủy điện Phong La Tan sông Mai huyện Đại phố  
Sửa chữa lớn MBA
16 2013 SFSQ8-31500/110 Cty TNHH thủy điện Kim Hoa tỉnh Tứ Xuyên Hướng dẫn sửa chữa lớn
 
 
 
17
 
2013
  Cty truyền tải điện thành phố Trùng Khánh  
Hướng dẫn sửa chữa lớn
 
18
 
2013
  Cty sửa chữa điện lực tỉnh Giang Tô Sửa chữa phục hồi thùng dầu phụ MBA số 2 Đô Lương Chuẩn An
 
19
 
2013
 
DFP-240000/500
Cty TNHH phát điện Quý Cảng tập đoàn Hoa Điện Trung Quốc  
sửa chữa tổ máy số 1
 
20
 
2013
 
DFP-240000/500
Cty TNHH phát điện Quý Cảng tập đoàn Hoa Điện Trung Quốc  
sửa chữa tổ máy số 2
21 2013 220清江变 Cty cấp điện Giang Tây Sửa chữa OLTC
 
22
 
2013
SFSZ8-16000/110 SFSZ10-25000/110 Cty TNHH cổ phần phát triển quốc tế Ngọc điện Hồ Nam Sửa chữa MBA trạm Ngũ  Lí
Bài
 
23
 
2013
 
POMAC-40000/550
Trung tâm vận hành sửa chữa điện tỉnh Tứ Xuyên Sửa chữa lớn cao kháng đường dây số 2 trạm 500kV Tư Dương
24 2013 BKDK-50000/550 Cty sửa chữa điện tỉnh Tứ Xuyên 四川南充南谭一线检修
 
25
 
2013
 
SSP-240000/500
Thủy điện Cường Khê Cty TNHH điện lực NGũ Lăng Thêm CT, nâng độ cao của thùng dầu phụ,gia công ống dầu tại công trường
 
26
 
2013
 
BKD2-70000/500
Cty TNHH khai thác thủy điện trung du sông Kim Sa Vân Nam Thêm quạt làm mát cho kháng A Hải
 
27
 
2013
 
BKD-39500/500
Cty sửa chữa điện lực tỉnh Tứ Xuyên Sửa chữa lớn cao kháng đường dây số 1 Ba Tư trạm biến áp  500kV Tư Dương
28 2013 500kV泰兴变 Cty sửa chữa điện lực tỉnh Giang Tô Sửa chữa MBA chủ 500kV
Thái hưng Thái Châu
29 2013 龙岩局110kV适中变 Cty TNHH sửa chữa diện tỉnh Phúc Kiến Sửa chữa MBA chủ 110kV Cục Long Diên
30 2013 220kV童庄变 Cty TNHH sửa chữa
điện tỉnh Giang Tô
Sửa chữa MBA chủ 220kV Túc Thiên Thống Trang
31 2013 220kV靖江变 Cty TNHH sửa chữa
điện tỉnh Giang Tô
Thay thế thùng dầu phụ MBA 220kV Thanh Giang
32 2013 S9—800/10 Cty TNHH Thực phẩm Wang Wang Mua dầu và sửa chữa MBA
 
33
 
2013
 
SFZ-52500/117
Nhà máy phát điện Thanh Giản lưới điện Hải Nam  
Sửa MBA số 1
34 2013   Cục cấp điện Quế Lâm lưới điện Quảng Tây Sửa OLTC MBA 110kV Kim Sơn
 
 
35 2013 220kV Cty điện lực tỉnh Hà Nam Sửa MBA 220kV Bình Đỉnh Sơn
36 2013 110kV Cty điện lực tỉnh Hà Nam Sửa 02 MBA 110kV Lạc
Dương
37 2013 SFSZ8-31500/110 Cục cấp điện Hải Khẩu
lưới điện Hải Nam
Sửa MBA chủ số 1 Hải Khẩu Tháp Linh
38 2013   Tập đoàn điện lực Nội Mông Cổ Sửa bộ lọc dầu OLTC
 
39
 
2013
SF11-  20000/110、SF11-
40000/110
Cty TNHH công trình điện lực Ngũ Lăng Hồ Nam Thay thế MBA số 1,2 nhà máy phát điện Mã Tích Đường
 
40
 
2013
 
SSP-300000/500
Cty TNHH công trình điện lực Ngũ Lăng Hồ Nam Thay thế MBA số 2 nhà máy phát điện Ngũ Cường Khê
41 2013 SZ9-31500/110 Cty TNHH KHKT Lan
Sửa chữa MBA
42 2013 SSZ9-31500/110 Cty điện lực tỉnh Hà Nam Sửa MBA số 1 Nữ Dương
 
43
 
2013
  Cty TNHH khai thác phát điện Trường Sa Hoa Điện Hồ Nam  
Đo đồ thị vòng OLTC
44 2013   Cty TNHH Thực phẩm Wang Wang Kiểm tra sửa chữa MBA số 1 Hồ Bắc
 
45
 
2013
 
110kV变压器
Cty TNHH Thủy điện Kim Sơn Thượng Hàng Phúc Kiến Hướng dẫn sửa chữa MBA số 1
46 2013 SFSZ9-120000/220 Cty TNHH điện lực Cẩm Năng Sửa MBA Yên Linh
47 2013 SFSZ10-150000/220 Cty TNHH điện lực Cẩm Năng Sửa MBA Cao Sa
 
48
 
2013
SP-40000/110 1HB.710.223 Cty TNHH phát điện thủy lợi Đồng Lô  
Hướng dẫn sửa chữa OLTC
 
49
 
2013
 
SSZ-31500/110
Cty TNHH KHKT
Thủy điện Cao Dịch Hồ Nam
Sửa chữa thấm dầu OLTC MBA 110kV TBA Đại Diêu Trường Sa
 
50
 
2013
  Cty TNHH điện lực Nội Mông Cổ Cẩu lõi OLTC MBA 220kV YABULAN kiểm tra bảo dưỡng
51 2013 SSZ8-20000/110 Cty cấp điện Giang Tây Sửa chữa OLTC MBA
110kV Thượng Trang
52 2013 SFSZ-40000/110 Cục cấp điện Hà Trì
lưới điện Quảng Tây
Lắp đặt bộ điều áp không tải MBA chủ số 1 La Thành
53 2013   Cty TNHH cấp điện Túc Thiên -Cty điện lực Tỉnh Giang Tô Kiểm tra sửa chữa MBA 30kV
  
 
54
 
2013
  Cty cấp điện Bình Đỉnh Sơn- Cty Điện lực tỉnh Hà Nam Sửa chữa hệ thống làm mát MBA 220kV Bình Đỉnh Sơn
55 2014 SFPS9-120000/220 Cty cấp điện Nam Thông Giang Tô Sửa MBA chủ số 2 Giáp
Đông
 
56
 
2013
 
S11-M-400/10-0.4
Cty TNHH Đường Sắt Hoa Bằng thành phố Hằng Dương  
sửa chữa MBA 10kV
 
57
 
2013
 
220kV陆庄变
Cty sửa chữa điện lực- Cty điện lực tỉnh Giang Tô  
MBA 220kV Lục Trang
 
58
 
2013
 
220kV昭阳变
Cty sửa chữa điện lực- Cty điện lực tỉnh Giang Tô  
MBA 220kV Chiều Dương
 
59
 
2013
 
SFSZ-20000/110
Cục cấp điện Ngô Châu-lưới điện Quảng Tây Hướng dẫn sửa MBA Bình An
60 2013 SFZ9-31500/110 Cty sản xuất xe hơi
Thần Long số 2
Sửa MBA chủ số 1
61 2014 SZ9-31500/110 Cty TNHH KHKT Lan
Sửa OLTC
 
62
 
2014
  Cục cấp điện Quế Lâm-Lưới điện Quảng Tây Gia cố MBA chủ 110kV
Vượng Điền
 
63
 
2014
  Cục cấp điện Quế Lâm-Lưới điện Quảng Tây Gia cố MBA chủ 110kV Tam Lý
 
64
 
2014
  Cục cấp điện Quế Lâm-Lưới điện Quảng Tây Gia cố MBA chủ 110kV Tam Lý số 2
65 2014 S10-6300/35 Cục điện lực Hằng
Dương
Sửa MBA 35kV
 
66
 
2014
  Cty TNHH khai thác điện lực Giang Nguyên Hoái Hoa Xử lý rò rỉ dầu MBA số 3 nhà máy phát điện Hồng Giang
 
67
 
2014
  Cty thủy điện Thạch Khê-Cty điện lực tỉnh Hồ Nam  
Sửa sứ
 
 
BẢNG BIỂU SỬA CHỮA MBA TẠI XƯỞNG  SX
STT NĂM MÃ SX ĐƠN VỊ NỘI DUNG
1 2012 S9-4000/35 Cty điện lực Lợi Xuyên Hồ Bắc Quấn lại dây
2 2012 ZSF-8400/10 Cty TNHH ống Hằng
Dương
Sửa MBA chỉnh lưu
3 2012 SFPSZ7- 150000/220 Cty Mậu Danh Quảng
Đông
Thay thế cuộn dây phía hạ thế
4 2012 BKD2- 60000/500 Cty kiến thiết truyền tải
điện lực Tứ Xuyên
Sửa kháng BKD2-60000/500
 
5
 
2012
 
S9-1000/35
Trạm quản lý thủy lợi thành phố Nhật La tỉnh Hồ Nam  
Sửa MBA
 
6
 
2012
SFPSZ7- 150000/220 Cty Cấp điện Cửu Giang Giang Tây Thay thế cuộn dây trung thế hạ thế, thay đổi phương thức làm mát
7 2012 SFSZ9- 31500/110 Cục cấp điện Khải Lý Sửa MBA 110kV số 1 Nha
Đường
 
8
 
2012
SFSZ11- 50000/110 Cty cổ phần KHKT Đặc Cang Phương Đại Nam Xương  
Sửa SFSZ11-50000/110
9 2012 BKD2- 30000/500 Cty TNHH phát điện Tứ Xuyên Thẩm Năng Sửa Kháng
 
10
 
2012
SSZ10- 31500/110 Cục điện lực Hằng Dương- Cty Điện lực tỉnh Hồ Nam Sửa MBA cầu Hướng Dương
Hằng Dương
 
11
 
2012
HSSPZ- 16000/33 Cty TNHH cổ phần Tùng Sơn Thiệu Cương Quảng Đông  
Sửa MBA
12 2012 SFPZ9- 150000/220 Cty điện lực Nội Mông Cổ Sửa MBA
13 2013 SS9-25000/110 Cty cấp điện huyện Viêm Lăng Sửa MBA Triệu Nguyên
 
14
 
2013
SFSZ9- 31500/110 Cục cấp điện Đức Hùng Cty điện lực Vân Nam  
Sửa MBA Đức Hùng
15 2013 SZ9- 31500/110 Cục điện lực Chu Châu Sửa MBA 110kV Thanh Thủy
Đường
 
16
 
2013
SZ10- 40000/110 Cty đầu tư điện lực
Chương Châu Ức Lực
 
Sửa MBA Đông Phố
 
17
 
2013
 
SSP- 300000/500
Nhà máy phát điện Ngũ Cường Khê- Cty  TNHH điện lực Ngũ Lăng  
Sửa MBA số 2
 
 
 
18
 
2013
SFSZ10- 150000/220 Cục cấp điện cảng Phòng Thành Cty điện lực Quảng Tây  
Sửa MBA Hoàng Kiều
 
19
 
2013
  Viện thiết kế điện lực Hoa Đông - Tập đoaàn cố vấn điệ lực Trung Quốc  
Sửa MBA 220kV Liên Đức Phúc Kiến
 
20
 
2013
DSP- 134000/500 Cty TNHH thủy điện Hoa Năng Long Khai Khẩu  
Sửa pha B MBA chủ số 2
 
 
BẢNG BIỂU NĂNG LỰC TBEA
STT NĂM ĐƠN VỊ NỘI DUNG
1 2012 Học viện kỹ sư Hằng Dương Dự án phối điện 10kV
2 2012 Học viện kỹ sư Hằng Dương
giai đoạn 2
Đi dây trong ống, mương cáp
3 2013 Cty MBA TBEA SHENYANG Tổng thầu lắp đặt, điều chỉnh, đi  dây
 
4
 
2013
Cty TNHH KHKT công trình môi trường Hoa Khoa Cam Túc  
Cải tạo di dời MBA
 
5
 
2013
Cty TNHH Viện nghiên cứu thiết kế công trình quốc tế Trung Cơ  
Lắp đặt thí nghiệm MBA
 
6
 
2013
Tập đoàn thực nghiệp khoáng công nghiệp kỹ thuật cao Thời Đại Hồ Nam  
Tổng thầu thiết kế thi công MBA  110kV
7 2013 Cty TNHH khoáng sản Đông Phương Hồ Nam Hàn lắp đặt dàn ống dầu MBA chỉnh  lưu
 
8
 
2013
Cty TNHH thủy điện bến Xuân Dương sông Chỉ Hồ Nam  
Cải tạo lắp đặt thiết bị điện
9 2013 Thủy điện Lai Châu Việt Nam Cung cấp lắp đặt hệ thống thiết bị xử lý dầu
10 2014 Cục quản lý Lâm nghiệp quốc doanh thành phố Ngọc Châu Cải tạo mở rộng nâng cao năng suất 06 thủy điện huyện Nghệ Chương
11 2014 Hội quản lý hồ tích nước Cương Xung Giang Tây Cải tạo mở rộng nâng cao năng suất 06 thủy điện Cương Xung

 
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG SÀI GÒN
[D]: 123 Hoàng Hoa Thám,  phường 13, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
[T]: 028 22 444 980 - 028 22 432 124

[H]: 028 22 444 980
[E]: saigonsunlight@yahoo.com - [W]: www.saigonsunlight.com
[Y]: https://www.youtube.com/watch?v=iE0XuWbdg1k

Copyright 2015 thuộc về saigonsunlight.com. Thiết kế websiteSEO - Tất Thành
   
   
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1

028 22 432 124

Liên hệ với tôi qua:

Hỗ trợ 2

028 22 444 980

Liên hệ với tôi qua:

 
fake louis vuitton australia fake louis vuitton belt Louis Vuitton Replica canal street fake bags LOUIS VUITTON sunglasses replica replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton artsy replica louis vuitton messenger bag replica louis vuitton wallet replica louis vuitton duffle bag replica louis vuitton shoes replica best louis vuitton wallet replica Replica Louis Vuitton sunglasses fake Louis Vuitton shoes louis vuitton neverfull replica replica louis vuitton wallet replica louis vuitton luggage fake louis vuitton belt fake louis vuitton tas kopen fake louis vuitton tas kopen louis vuitton outlet nederland Louis Vuitton Pas Cher sac louis vuitton contrefacon sac louis vuitton pas cher chine replique Sac Louis Vuitton Sac louis vuitton pas cher chine replique Louis Vuitton imitation louis vuitton sac louis vuitton pas cher chine faux sac louis vuitton imitaciones louis vuitton espa?a bolsos louis vuitton outlet louis vuitton outlet espa?a borse louis vuitton imitazioni borse false louis vuitton napoli imitazioni louis vuitton borse false louis vuitton borse louis vuitton imitazioni perfette online Gef?lschte Louis Vuitton Taschen Türkei louis vuitton imitate kaufen Louis Vuitton China online Shop louis vuitton imitate kaufen louis vuitton imitate kaufen imitation sac hermes gucci replica dior saddle bag replica Replica Fendi Backpacks replica goyard replica goyard Replica hermes Evelyne replique sac hermes replique sac ysl Sac chanel pas cher chine replique sac chanel handbags replica Australia borse gucci imitazioni borse gucci imitazioni cheap hermes bags from china hermes evelyne replica chanel replica sac hermes pas cher Sac gucci pas cher chine Hermes replica uk Replica Gucci Bags replica gucci belts chanel replica cartier schmuck replica deutschland van cleef replica Bvlgari B.ZERO1 replica fake bvlgari ring bracelet love Cartier replique cartier love ring replica cartier trinity ring replica Cartier bracelet replica cartier love bracelet replica 1:1 cartier ring replica fake chanel shoes cheap chanel shoes fake chanel sneaker replique louboutin fake gucci shoes Best Fake Jordan 1 kobe bryant jersey youth louis vuitton wallet replica Louis Vuitton replica louis vuitton sling bag replica chanel imitazioni perfette sac louis vuitton pas cher chine louis vuitton wallet replica fake louis vuitton crossbody louis vuitton messenger bag replica louis vuitton duffle bag replica gucci shoes replica replica Gucci bag replica gucci handbags louis vuitton backpack replica sac hermes pas cher chine faux portefeuille louis vuitton Louis Vuitton Replica Gucci shoes Replica van cleef replica fake cartier ring juste un clou replica juste un clou bracelet replica gucci imitazioni gucci fake kaufen Imitation sac de luxe pas cher fake louis tasche kaufen destockage louis vuitton paris fake louis vuitton backpack best fake louis bag Neverfull replica chanel shoes replica louis vuitton wallet replica Sac goyard imitation louis vuitton backpack replica sac louis vuitton solde louis vuitton backpack replica replica hermes Carteras Louis Vuitton imitacion precios Borse louis vuitton imitazioni cinesi Replica YSL wallets Gucci belt Replica cartier bracelet replica louis vuitton backpack replica replica gucci belt Louis Vuitton replica réplique louis vuitton imitazioni borse louis vuitton louis vuitton duffle bag replica louis vuitton wallet replica hermes replica Dior Book Tote replica lebron james jersey youth canada goose replica fake louis vuitton backpack louis vuitton replica australia Bracciale Cartier love falso fake louis vuitton hobo louis vuitton pochette replica moncler replica louis vuitton replica shoes Goyard replica louis vuitton outlet belgie Dior Book Tote replica cartier love bracelet replica 1:1 louis vuitton replica louis vuitton fake louis vuitton replica replica cartier love bracelet Cartier bracelet replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton shoes replica replica Louis Vuitton shoes Cartier Juste un Clou Bracelet Replica Louis Vuitton wallet replica imitazioni borse louis vuitton Fendi Peekaboo Bags replica michael jordan jersey youth Fendi Peekaboo Bags replica Gucci Ophidia replica Gucci Sylvie replica louis vuitton nano speedy replica louis vuitton speedy replica fake louis vuitton neonoe louis vuitton graceful replica louis vuitton croisette replica louis vuitton favorite replica louis vuitton Capucines replica louis vuitton pochette replica louis vuitton petit palais replica